GI?I THI?U

Sau m?t th?i gian dài chu?n b? và ch? ??i cu?i cùng siêu D? án Gem Riverside Qu?n 2 c?a T?p ?oàn ??t Xanh ?ã chính th?c ra m?t. Không ph? lòng mong m?i c?a quý khách hàng, Gem Riverside s? h?u nh?ng ?u tú, tinh khôi, ??c s?c,… ch?n ch?n s? làm hài lòng t?t c? nh?ng quý khách hàng khó tính nh?t. D? án C?n h? Gem Riverside ??ng c?p sang tr?ng v?i quy mô l?n và công viên m?t n??c n?i khu duy nh?t t?i Qu?n 2.

V? TRÍ

Sau m?t th?i gian dài chu?n b? và ch? ??i cu?i cùng siêu D? án Gem Riverside Qu?n 2 c?a T?p ?oàn ??t Xanh ?ã chính th?c ra m?t. Không ph? lòng mong m?i c?a quý khách hàng, Gem Riverside s? h?u nh?ng ?u tú, tinh khôi, ??c s?c,… ch?n ch?n s? làm hài lòng t?t c? nh?ng quý khách hàng khó tính nh?t. D? án C?n h? Gem Riverside ??ng c?p sang tr?ng v?i quy mô l?n và công viên m?t n??c n?i khu duy nh?t t?i Qu?n 2.

6.7 ha

T?ng di?n tích

12 block

T?ng s? Block

3175 c?n h?

T?ng c?n h?

33-34 t?ng

S? t?ng c?a t?ng block

31%

M?t ?? xây d?ng

379.467 m2

Di?n tích sàn xây d?ng

tin t?c m?i

 Chris Tillman Authentic Jersey